Birthday ka khana ke saat kiya kare?

Answered according to Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: Agr hum birthday me nahi gaye aur birthday ka khana ghar par aya to wo khana jaiz hai?

Bismillaah

A: Khana jaaiz he. Albatta behtar yahi he ke kisee ghareeb ko khilaado.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Facebooktwitterpinteresttumblrmail
Sidebar