Network marketing

Q: Network marketings ke kaam Islam mei haram hai ya halaal? Kyun keh harr network marketing ka oosool hai keh aadmi talash kar na hota hai. Aadmi mil nae ke kaaran se commision milta hai. Aap sab mere khayal se QNET naam ka network marketing company ko zaroor jaan tae hogae jo kaheen mulkon me mashoor hai.

Bismillaah

A: Hamne jo parha aur samjha, uski roshni me ham usko durust nahi samajhte he.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)